Terug

 • Persoonlijk advies op kantoor of via de mail
 • Profiteer het hele jaar van hoge kortingen
 • Alles uit eigen voorraad, dus snel geleverd

Algemene voorwaarden

 1. Besloten vennootschap Horeca Place B.V. (hierna: Horeca Place B.V.) is een Besloten vennootschap die zich ten doel stelt het verkopen van horeca apparatuur aan de zakelijk markt.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtgever" verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Horeca Place B.V. en daarbij Horeca Place B.V. de opdracht geeft producten te leveren en/of diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen Horeca Place B.V. en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin en tevens daaronder uitdrukkelijk begrepen de overeenkomst van opdracht (zie lid 5 en 6) alsook de overeenkomst op afstand.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door Horeca Place B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen van horeca apparatuur, alsmede alle andere door Horeca Place B.V. ten behoeve van Opdrachtgever geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. De rechtshandelingen (alle Diensten) verricht ten behoeve van de Opdrachtgever binnen de in lid 4 verrichte ‘opdracht’ kunnen als volgt worden onderverdeeld:
  -de te leveren producten geschied altijd binnen het wettelijk kader van een koop- of leveringsovereenkomst;
  -de verrichte (aanverwante) diensten en werkzaamheden worden altijd binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht uitgevoerd.
 6. Wat geldend is onder de reikwijdte van het begrip ‘opdracht’ (zie lid 5) en ‘Overeenkomst’ (zie lid 3), is eveneens van toepassing op de aanduiding ‘Opdrachtgever’ met dien verstande, dat de Opdrachtgever kan handelen in hoedanigheid van een kopende rechtspersoon als ook in de hoedanigheid van opdrachtgever conform artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Elk aanbod zijdens Horeca Place B.V. dient door Opdrachtgever te worden bevestigd alvorens sprake is van een binnen de reikwijdte van deze Algemene voorwaarden totstandgekomen en geldende Overeenkomst (zie tevens de artikelen 3 en 4).
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de Website http://www.horecaplace.eu.

Horeca Place B.V.
Handelend onder de naam: Horeca Place B.V. Vestigingsadres:
Plompertstraat 38
3087 BD Rotterdam
Telefoonnummer: 010 210 93 50 Email: [email protected]
KvK-nummer: 70041288
Btw-nummer: NL858115840B01

 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk door Horeca Place
  B.V. gedaan aanbod (zie tevens artikel 4) richting de Opdrachtgever. Daarnaast zijn de Algemene voorwaarden van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Horeca Place B.V. gesloten Overeenkomsten.
 2. Voordat een Overeenkomst tussen Horeca Place B.V. en Opdrachtgever stand komt, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in persoon, schriftelijk of via elektronische weg zodat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Toepasselijkheid van afwijkende Algemene voorwaarden van Horeca Place B.V., alsmede de inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, hebben pas rechtsgeldigheid wanneer deze uitdrukkelijk door partijen overeen zijn gekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 1. Wanneer een aanbod (zoals in de vorm van een offerte) een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Horeca Place B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Horeca Place B.V. niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. Opdrachtgever kan contact opnemen met Horeca Place B.V. via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Horeca Place B.V. zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een gericht aanbod doen en als zodanig een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op het aanbod van Horeca Place B.V. dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Horeca Place B.V. deze schriftelijk bevestigt.

 

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 3. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Horeca Place B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Horeca Place B.V. is bevestigd, kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Horeca Place B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Horeca Place B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Horeca Place B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte (laten) stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan (blijven) voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan (en voortduren) van de Overeenkomst. Indien Horeca Place B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan (of voort te zetten), is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag (daartoe) te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. Horeca Place B.V. zal zich inspannen de Diensten naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken binnen de Overeenkomst, uit te voeren en/of te leveren.
 2. Horeca Place B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Horeca Place B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever en zullen door Horeca Place B.V. worden doorbelast aan Opdrachtgever, voorzover deze in de Algemene voorwaarden en/of Overeenkomst zijn opgenomen en/of op andere wijze tussen Horeca Place B.V. en Opdrachtgever zijn afgesproken en/of vastgelegd.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Horeca Place B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Horeca Place B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Horeca Place B.V. zijn verstrekt, heeft Horeca Place B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Horeca Place B.V. zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade en bijkomende kosten te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Horeca Place B.V. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Horeca Place B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 7. De levertijd van geaccepteerde bestellingen is afhankelijk van de voorraad, maar Producten worden in beginsel binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd. Door Horeca Place B.V. opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en Horeca Place B.V. kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn ten tijde of met de vervulling van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum.
 8. Indien levering niet binnen de in lid 7 genoemde termijn geschiedt of kan geschieden meldt Horeca Place B.V. dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever. Horeca Place B.V. zal er zorg voor dragen dat levering in dat geval alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvind, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 9. Het niet-tijdig (kunnen) leveren van Horeca Place B.V. kan voor Opdrachtgever geen geldige reden vormen voor het inroepen van de ontbinding van de Overeenkomst, tenzij niet (meer) geleverd kan worden.
 10. Alle transportrisico’s (vermissing, beschadiging, etc.) komen voor rekening van Horeca Place B.V. tot het moment van bezorging aan Opdrachtgever of middels een vooraf aangewezen en aan Horeca Place B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 11. Storingen dienen z.s.m. door Opdrachtgever op alle werkdagen (per e- mail of telefonisch) aan Horeca Place B.V. gemeld te worden. Horeca Place B.V. streeft er in alle gevallen naar om tijdige gemelde storingen binnen 72 uur op te lossen. Tijdige gemelde storingen, zijn storingen die gemeld worden op het moment dat het defect/probleem zicht voordoet/optreedt en Opdrachtgever dit ook weet. In andere gevallen geldt tevens een tijdige storingsmeldingsplicht in de gevallen waarin Opdrachtgever objectief gezien (afgezet van wat gebruikelijk is binnen de horecabranche) de storing had behoren te melden (ook al wist hij het niet), zoals in het geval dat Opdrachtgever niet (tijdig) en op adequate wijze het Product heeft getest/gecheckt op een juist functioneren ervan, een en ander conform de zorgplicht zoals een professioneel handelend Opdrachtgever heeft.
 12. Schades aan producten dient z.s.m door Opdrachtgever gemeld te worden. Schades die gemeld worden binnen 24 uur na levering zullen worden behandeld. Schades die na 24 uur gemeld worden, zal Horeca Place B.V. niet in behandeling nemen. 
 13. Onze gebruikelijke leveringsdienst omvat niet de Waddeneilanden. In het geval dat we echter een bestelling ontvangen die naar de Waddeneilanden moet worden verzonden, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Indien de klant niet akkoord gaat met deze kosten, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Horeca Place B.V. en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van onderliggende Overeenkomst overgaan.
 2. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een gewijzigde Overeenkomst. De gewijzigde Overeenkomst bevat alleen de nieuwe en/of gewijzigde bepalingen. De oude bepalingen uit de eerdere Overeenkomst zijn slechts van toepassing voorzover zij verenigbaar zijn met de nieuwe en/of gewijzigde Overeenkomst.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoering geven aan de nieuwe en/of gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie zijdens Horeca Place B.V. op en kan voor de Opdrachtgever geen grond vormen om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. De gewijzigde en/of nieuwe Overeenkomst tussen Horeca Place B.V. en Opdrachtgever heeft pas gelding indien deze door Horeca Place B.V. en Opdrachtgever uitdrukkelijk (schriftelijk of per email) zijn aanvaard.
 1. Horeca Place B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, dan wel dat Horeca Place B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten.
 2. Voorts is Horeca Place B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst binnen de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Horeca Place B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In aanvulling op lid 1 vindt gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van de Overeenkomst pas plaats, indien nakoming zijdens Opdrachtgever niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is en hij in die gevallen in verzuim is geraakt.
 5. Ingeval Opdrachtgever conform lid 4 nog kan presteren en de tekortkoming ongedaan kan maken, zal hem hiertoe nog een termijn van 7 dagen worden gegund. Middels een aan hem gerichte ingebrekestelling zal Horeca Place B.V. dit kenbaar maken. De termijn van 7 dagen is fataal. Nadien zal Opdrachtgever in verzuim verkeren en is de vordering rechtens opeisbaar.
 6. Het kosteloos annuleringsrecht kan door Opdrachtgever worden ingeroepen binnen 24 uur na akkoordbevinding van de aan hem door Horeca Place B.V. (per email) verstuurde offerte of Overeenkomst.
 7. Bij een annulering tussen 24 uur en 3 dagen na de in lid 7 genoemde akkoordbevinding, kan tot 30% van het totale aankoopbedrag in rekening worden gebracht. Alle kosten voor retourzendingen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
 8. Een door Opdrachtgever latere gedane inroeping van zijn annuleringsrecht, dus later dan 3 dagen na de in lid 7 genoemde akkoordbevinding, wordt niet in behandeling genomen.
 9. Een tijdig ingeroepen annuleringsrecht kan echter niet worden geëffectueerd in de volgende gevallen: - Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Horeca Place B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;  Overeenkomsten van opdracht, na volledige uitvoering van de dienst/service, maar alleen als:  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever; en  Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn annuleringsrecht verliest zodra Horeca Place B.V. de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  Volgens specificaties van de Opdrachtgever door Horeca Place B.V. geprefabriceerde Producten;- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (zaakvermenging); Verzegelde computer- of gebruikersprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 1. Alle genoemde prijzen, in of buiten offertes, worden altijd in euro bedragen exclusief btw vermeld, tenzij anders is aangegeven.
 2. Horeca Place B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen zonder dat Opdrachtgever rechten eraan kan ontlenen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of middels contante betaling.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald binnen de betalingstermijn zoals vermeld is in de overeengekomen offerte, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de door hem vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Horeca Place B.V. mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft zorg te dragen voor tijdige en volledige betaling van een factuur binnen de daarvoor geldende betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Horeca Place B.V. besluit een vordering wegens niet-(volledige) betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat Horeca Place B.V. vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zodra Opdrachtgever zorg heeft gedragen voor volledige betaling van de op hem rustende vordering (retentierecht).
 1. Alle zaken geleverd door Horeca Place B.V. blijven eigendom van Horeca Place B.V., zolang deze zaken niet of niet helemaal zijn (af)betaald door Opdrachtgever.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Horeca Place B.V. door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Horeca Place B.V. zich het recht een bezitloos pandrecht (ter waarde van de teniet gegane zaak) op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Horeca Place B.V. verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Horeca Place B.V. te vestigen.
 1. Horeca Place B.V. verstrekt een volledige garantie op al haar producten voor de duur van 1 jaar en mits de goederen (waarop garantie geclaimd wordt) volledig betaald zijn. Verlenging van de garantieperiode is niet mogelijk.
 2. Gasapparatuur dient te worden aangesloten door een erkend installateur wil Opdrachtgever garantie kunnen claimen.
 3. Koel en vriescellen die niet door Horeca Place B.V. worden geïnstalleerd, dienen door een ander erkend koeltechnisch installatiebedrijf geïnstalleerd te worden, wil Opdrachtgever garantie kunnen claimen.
 4. Gas en elektrische keuken apparatuur die niet door Horeca Place B.V. worden geïnstalleerd, dienen door een ander erkend installatiebedrijf geïnstalleerd te worden, wil Opdrachtgever garantie kunnen claimen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de garantie.
 5. Bij het claimen van garantie dient te allen tijde de installatienota overlegd te worden.
 6. Horeca Place B.V. behoudt het recht om vooreerst tot reparatie over te gaan, alvorens het Product te vervangen.
 7. Uitgesloten van garantie zijn: die delen en onderdelen die niet direct van invloed zijn op het leven van deze prestatie, zoals verlichting, glas-, hang-, en sluitwerk, zwenkwielen, branders en thermokoppels van döner en shoarma apparatuur, deurrubbers en bedieningsknoppen.
 8. Het garantiegebied beperkt zich tot alle Producten die zich binnen de landsgrenzen van Nederland en/of België bevinden.
 9. Garantiereclameringen dienen - bij garantieverval - binnen (8) weken aan Horeca Place B.V. gedaan te worden, nadat Opdrachtgever van het gebrek of defect op de hoogte is of had behoren te zijn.
 10. De reikwijdte van de geclaimde en toegewezen garanties is beperkt tot: -(gedeeltelijke)vervanging van het Product;  -(gedeeltelijke) reparatie van het Product;  -(gedeeltelijke) stornering van de aankoopprijs van het Product. Bij (gedeeltelijke) vervanging of reparatie van het Product wijst Horeca Place B.V. een daarvoor erkende distributeur/dealer of onderhoudsdienst aan.
 11. Horeca Place B.V. zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie, vervanging of stornering van de aankoopprijs. De niet aan de specificaties beantwoorde en/of gebrekkige Product(onderdelen) worden eigendom van Horeca Place B.V., zodra deze vervangen zijn en/of er stornering voor heeft plaatsgehad.
 12. Voorts heeft Horeca Place B.V. geen garantieverplichtingen, indien blijkt dat het beweerde gebrek en/of het verklaarde dat de zaak niet beantwoordt aan de daarvoor geldende Productspecificaties, is toe te schrijven aan een stroomstoring (of andere (natuur)ramp), verkeerde aansluiting van het Product op het elektriciteitsnetwerk, verkeerde aansluiting van of defecten aan de watertoevoer of afvoer resp. naar en van het Product, het testen onder niet aangewezen gebruiksomstandigheden, het verkeerd gebruiken, het gebruiken op andere wijze dan beschreven is in de gebruikershandleiding, bij onvoldoende zorgbetrachting, vervuiling, verkalking en vernieling, bij een ondeugdelijke installatie of een ongeval, dan wel wanneer sprake is van een ondeugdelijke reparatie, aanpassing of wijziging en/of opslag, of verkeerd transport, of verkeerde behandeling, reiniging en/of onderhoud van het Product.
 13. Gebruikmaking van externe koelinstallaties (remote) die zijn geleverd onder een fabrieks- of importeursgarantie worden bij een Garantiereclamering afgehandeld conform de garanties die fabrikant of importeur daarop van toepassing hebben verklaard.
 14. Opdrachtgever vrijwaart Horeca Place B.V. voor alle schade, welke voor Horeca Place B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horeca Place B.V. aan Opdrachtgever geleverde goederen mochten verkrijgen.
 15. Garantierechten vervallen als er zonder toestemming van Horeca Place, door een derde ingeschakelde persoon, reparatiewerkzaamheden worden verricht.
 16. Klein apparatuur (65x65x90cm) en of apparatuur onder de € 500 dienen aan Horeca Place B.V. ter reparatie worden aangeboden mits deze binnen voornoemde garantiebepalingen valt. Hiertoe dient Opdrachtgever het retourformulier van de website van Horeca Place B.V. in te vullen en het betreffende Product bij de technische dienst van Horeca Place B.V. af te leveren. De kosten voor het vervoer dient Opdrachtgever zelf te betalen. 
 17. Koel en vries apparatuur zijn af fabriek ingesteld. De parameters dienen bij ingebruikname door de Opdrachtgever zelf te worden ingesteld passend bij locatie en naar gelang de behoefte, zoals wat betreft de temperatuurhoogte en ontdooicyclus.
 18. Geldige garanties hebben slechts relatieve werking ten opzichte van Horeca Place B.V. en kunnen (bij uitsluiting van andere wederpartijen) alleen door Opdrachtgever worden ingeroepen, tenzij sprake is van onderdelengaranties.
 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Horeca Place B.V. is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen, op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens daartoe heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 6 lid 7 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Horeca Place B.V. nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de deze termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten of Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten of Diensten te weigeren of op te schorten, noch is Horeca Place B.V. enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Horeca Place B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Horeca Place B.V., verleent Opdrachtgever Horeca Place B.V. daarmee automatisch de bevoegdheid om, als een door Horeca Place B.V. ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking alsdan mede namens Opdrachtgever is aanvaard.
 4. Horeca Place B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport.
 5.  Horeca Place B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Horeca Place B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Horeca Place B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, in geval deze veroorzaakt zijn door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Horeca Place B.V. voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met alle Diensten.
 9. Indien Horeca Place B.V. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen en betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten door Horeca Place B.V. met betrekking tot de door haar geleverde Diensten binnen de reikwijdte van de Overeenkomst.
 10. De aansprakelijkheid van Horeca Place B.V. is voorts beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Horeca Place
 11. B.V. niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. De in dit artikel genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Horeca Place B.V..
 12. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Horeca Place B.V., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Horeca Place B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Horeca Place B.V., brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins onrusten in Nederland en België.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. ndien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In een dergelijk geval zal Horeca Place B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Horeca Place B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst en dient Opdrachtgever alle Producten terug te geven of retour te zenden aan Horeca Place B.V.
 5. De ingeroepen ontbinding van lid 4 kan alleen worden geëffectueerd voor Producten en diensten die geen onderdeel vormen van het niet inroepbare annuleringsrecht zoals genoemd in artikel 8 lid 9.
 1. Opdrachtgever en Horeca Place B.V. dienen erop toe te zien dat alle door hen ontvangen en verzonden gegevens (binnen de reikwijdte van deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan zij weten of behoren te weten, dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 3. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangemerkt of waarvan het in het maatschappelijk verkeer en/of binnen de horecabranche, gebruikelijk is deze als zodanig te kwalificeren.
 4. De vertrouwelijkheid alsmede de geheimhouding van gegevens dient door Horeca Place B.V. evenwel rechtmatig te kunnen worden doorbroken, indien zij geconfronteerd wordt met een plicht of verzoek tot verstrekking en/of openbaarmaking daarvan uit hoofde van een justitieel bevel, rechterlijke uitspraak, of een ander privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie die een wettelijke bevoegdheid heeft authentieke akten of andere ambtsedig opgemaakte documenten te executeren en ten slotte in het geval om een juiste uitvoering aan de Overeenkomst te kunnen geven.
 5. Het door Horeca Place B.V. gehanteerde privacy statement (zie de Website) wordt alhier als herhaald en volledig in deze Algemene voorwaarden als ingelast beschouwd.
 1. Horeca Place B.V. behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich (zullen) verzetten, tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Horeca Place B.V.
 3. Opdrachtgever zal Horeca Place B.V. vrijwaren tegen elke derdenactie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, of het gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren daarvan, inbreuk maakt of zou maken op enig door hen in te roepen recht.
Indien Opdrachtgever een klacht heeft die wat onderwerp betreft niet wordt behandeld of toegelicht in de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden, dient hij deze schriftelijk kenbaar te maken en te versturen naar: [email protected].
 
 1. Op de rechtsverhouding tussen Horeca Place B.V. en haar Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Horeca Place B.V. en Opdrachtgever ontstaan waarbij een rechterlijk oordeel geïndiceerd of wenselijk is, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

 

ARTIKEL 18 -  BEDENKTIJD EN ONTBINDING CONSUMENTENVERKOOP

 1. In het geval van Consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk, producten die geen voorraadartikel en of Outlet artikelen zijn.
 2. In dat geval berekenen wij 35% annuleringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 5 werkdagen na ontvangst van door Horeca Place B.V. aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan Horeca Place B.V. retour te zenden.
 3. Indien het product gebruikt is vergoeden wij 65% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Ook kunnen wij gebruikte producten weigeren.
 4. Horeca Place B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Horeca Place B.V. 9,9 / 10 - 34 Reviews @ Kiyoh
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »